Asmens duomenų apsauga

Jonavos baseinas asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Oficialus Reglamento (ES) 2016/679 tekstas: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679

Duomenų valdytojas - Jonavos baseinas, kodas 305996754, Žeimių g. 17, LT-55134 Jonava, tel. (+370 673) 471 80, el.paštas info@jonavosbaseinas.lt

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Prekių pardavimo ir paslaugų suteikimo Jums tikslais (užsakant paslaugas, perkant abonementus ir pan.);
 • Plaukimo treniruočių ir kitų susijusių paslaugų suteikimo tikslais;
 • Jūsų identifikavimo tikslais (jei turite abonementą ir norite patekti į baseiną, jei norite kad Jums būtų pritaikyta jonaviečio/studento/moksleivio/senjoro/žmogaus su negalia nuolaida);
 • Įstaigos ir lankytojų sveikatos bei turto apsaugos tikslais;
 • Jūsų prašymų ir/ar skundų nagrinėjimo tikslais;
 • Internetinio puslapio, baseino socialinių tinklų paskyrų administravimo tikslais;
 • Teisės aktuose nustatytų apskaitos reikalavimų vykdymo tikslais;
 • Mūsų teisių ir interesų apsaugos teisiniuose procesuose tikslais.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, BDAR nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Jonavos baseinas užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą, įgyvendinęs visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai: asmens duomenys Jonavos baseine saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, kurie naudojasi Jonavos baseino paslaugomis, teikia prašymus, skundus, lankosi internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose, rašo klausimus, komentarus;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • Kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;
 • Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrinant perduodamų duomenų saugumą.

Asmens duomenų apsaugos taisyklės

2023 m. gegužės 22 d. Jonavos baseino direktoriaus įsakymu Nr.VĮ-45 patvirtintos „Asmens duomenų tvarkymo Jonavos baseine taisyklės“.