Reikalingi darbuotojai

Gelbėtojai

Reikalavimai:

  1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
  2. būti susipažinęs su Įstaigos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, nuostatais, direktoriaus įsakymais, susijusiais su darbuotojo vykdoma veikla, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos instrukcijomis ir šiuo pareigybės aprašymu;
  3. gebėti be sustojimo poilsiui nuplaukti 100 m nuotolį plaukimo baseine, panerti giliausioje plaukimo baseino vietoje iki dugno ir iškelti iki vandens paviršiaus imitacinį manekeną;
  4. išmanyti pirmosios pagalbos teikimą;
  5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti su MS Office programiniu paketu;
  6. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti, laikytis profesinės etikos kodekso reikalavimų.

Pareigybės lygis: C

Pareiginės algos koeficientas: 5,5

Gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus siųsti el. paštu adele.kalniute@jonavosbaseinas.lt iki šių metų kovo mėn. 26 d. (imtinai).

Informacija teikiama telefonu (8 673) 473 48.