Vaizdo stebėjimas

Duomenų valdytojas - Jonavos baseinas, kodas 305996754, Žeimių g. 17, LT-55134 Jonava, tel. (8 673) 471 80, el. p. info@jonavosbaseinas.lt.

Duomenų tvarkymo tikslai: užtikrinti Jonavos baseino turto apsaugą, darbuotojų ir lankytojų saugą ir viešąją tvarką.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

Duomenų saugojimo terminai: Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi ne ilgiau nei xx kalendorinių dienų, po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant ištirti įvykusį incidentą ar apginti teisinius reikalavimus.

Tvarkomi duomenys: Vaizdo stebėjimo duomenys (be garso).

Duomenys gali būti perduodami:

 • ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar  teismui  dėl  jų  žinioje  esančių  administracinių,  civilinių,  baudžiamųjų  bylų,  kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 • trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis.

Vaizdo stebėjimo vietos:

 • Baseino pastato vidaus vaizdo stebėjimas yra vykdomas 14 vaizdo kamerų: pastato Žeimių g. 17, LT-55134 Jonava, viduje 1.02 patalpoje (recepcija) - 1 vaizdo stebėjimo kamera; 1.04 patalpoje (kavinė) – 2 vaizdo stebėjimo kameros; 1.17 patalpoje (kūdikių baseinas) – 1 vaizdo stebėjimo kamera; 1.21 patalpoje (drabužių spintelės) – 3 vaizdo stebėjimo kameros; 1.33 patalpoje (plaukimo baseinas) – 3 vaizdo stebėjimo kameros; 1.34 patalpoje (SPA) – 4 vaizdo stebėjimo kameros. Kameros sumontuotos patalpų kampuose ir stebi patalpų tūrį. Vaizdas šiose patalpose stebimas ir fiksuojamas nuolat;
 • Baseine vaizdas stebimas povandeninio stebėjimo pagalbine prevencine sistema, kurią sudaro 16 vaizdo kamerų, sumontuotų povandeninėje 25 metrų plaukimo baseino dalyje. Vaizdas baseine stebimas ir fiksuojamas nuolat;
 • Baseino pastato, esančio Žeimių g. 17, LT-55134 Jonava, išorės vaizdo stebėjimas yra vykdomas 12 (dvylika) vaizdo stebėjimo kamerų: 1-8 vaizdo stebėjimo kamerų matymo laukas apima Baseino pastato perimetrą, jos yra sumontuotos po dvi ant kiekvieno pastato kampo; 9-osios vaizdo stebėjimo kameros matymo laukas apima teritoriją prie pagrindinio įėjimo į Baseino pastatą; 10-osios vaizdo stebėjimo kameros matymo laukas apima įėjimą iš lauko į patalpą 1.02 (recepcija) prie administracijos kabineto ir įėjimo į rūsio patalpas; 11-osios vaizdo stebėjimo kameros matymo laukas apima teritoriją prie įėjimo iš lauko į patalpą 1.21 (drabužių spintelės); 12-osios vaizdo stebėjimo kameros matymo laukas apima įėjimą iš lauko į patalpą 1.36 (inventoriaus patalpa).

Asmenų teisės, susiję su vaizdo stebėjimu:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12-14 str.);
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (BDAR 15 str.);
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.);
 • Prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis (BDAR 17 str.);
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.);
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
 • Pasikonsultuoti su Jonavos baseino Duomenų apsaugos pareigūnu – Eleonora Slovikaitė, eleonora.slovikaite@jonava.lt, tel. (8 607) 98865.